Campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2023

Prepara’t per complir amb les teves obligacions fiscals! La campanya de declaració de la Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2023 ja ha començat, i al nostre despatx volem mantenir-te informat sobre les novetats que comporta aquest any.

El passat 3 d’abril del 2024, va arrencar la campanya que s’estendrà fins a l’1 de juliol del present any, si bé és important tenir en compte que, per a aquells que optin per la domiciliació bancària, el termini s’estén només fins al 26 de juny.

Per a aquells que requereixin o necessitin fraccionar el pagament, s’estableix la possibilitat de fer-ho en dues parts sense interès ni recàrrec. El primer termini del 60% s’abona en el moment de presentar la declaració, mentre que el 40% restant es podrà pagar fins al 5 de novembre del 2024. És important complir aquests terminis per evitar possibles recàrrecs.

Com ja és habitual, abans de la descàrrega de les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT, s’haurà de ratificar el domicili de la residència habitual.

Les novetats principals que destaca la mateixa AEAT per a la declaració de l’IRPF de l’exercici 2023 són les següents:

 • Aportacions a mutualitats:

La disposició transitòria segona (DT 2a) de la LIRPF ofereix la possibilitat de reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda de cada exercici, quan es percebin pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes les aportacions dels quals no van poder ser , en el seu moment, objecte de reducció o minoració a la base imposable. D’aquesta manera s’evita una doble tributació per les aportacions esmentades.

La DT 2a s’aplica d’acord amb el que estableixen les diferents sentències del Tribunal Suprem, les últimes de data 28 de febrer de 2023 i 10 de gener de 2024.

L’AEAT, La Seg. Social i altres organismes, estan treballant de forma coordinada a fi de demanar la informació necessària per tramitar les sol·licituds de devolució dels dits mutualistes. Segons explica la mateixa AEAT, s’aconsella a les persones que estiguin incloses en aquesta categoria, que obtinguin les seves dades fiscals a partir del maig del 2024, que és quan es preveu que l’AEAT disposi de tota la informació necessària per procedir a aquesta reducció .

 • Deducció per MATERNITAT i increment per despeses d’escola bressol: Com ja és conegut, les dones amb fills menors de tres anys es poden deduir fins a 1.200 € anuals per fill. La novetat en l’exercici 2023 és que també tindran dret a aquesta deducció aquelles dones que percebin prestacions per desocupació, o estiguin donades d’alta a la Seguretat Social o mutualitat, només amb un període mínim de 30 dies cotitzats. Ha desaparegut la condició de cotització obligatòria després del naixement del fill.

Recordatori: increment de la quantitat deduïble per concepte de maternitat en 1.000 € suplementaris, en el cas de pagaments destinats a les despeses de cura en escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats, i escoles bressol autoritzades per l’ajuntament.

 • Adquisició vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega.
 • Eficiència energètica: per poder aplicar la deducció per la realització de millores en l’eficiència energètica en habitatges, és essencial comptar amb els certificats corresponents (anterior i posterior) en què han d’indicar les dates adequades. Sense tots dos certificats, no serà possible accedir a la deducció.

I només a efectes d’un mínim esment, indiquem que hi ha petits canvis a:

 • Obligació de declarar
 • Subvencions de la política agrària i pesquera comunitària i ajuts públics
 • Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge
 • Reducció per obtenció de rendiments de treball
 • Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada
 • Despeses del titular de l’activitat en seguretat social i per aportacions a mutualitats alternatives a la Seguretat Social (Autònoms)
 • Amortització accelerada de determinats vehicles i de noves infraestructures
 • Llibertat d’amortització en inversions que utilitzen energia procedent de fonts renovables
 • Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada
 • Contribuents en estimació objectiva (mòduls)
 • Imputació de rendes immobiliàries
 • Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
 • Mínim personal i familiar (mínim autonòmic)
 • Tipus de gravamen de l’estalvi
 • Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial

RECORDATORI:

 • Mínim vital: els contribuents que reben l’ingrés mínim vital estan obligats a presentar la declaració de la renda amb independència dels ingressos.

A banda de totes aquestes modificacions, en aquest exercici fiscal s’apliquen altres disposicions a tenir en compte, sobre la recent Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, popularment coneguda com:

Llei de Startups: facilitant el camí per a les noves empreses

L’ampliació de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options), i la flexibilització de les condicions per a la generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada, són algunes de les mesures que busquen incentivar el creixement i el desenvolupament de les empreses emergents . També destaquen l’ampliació de la base màxima de deducció per inversió en aquestes empreses, així com el règim especial d’impatriats que s’ha adaptat per promoure l’atracció de talent internacional.

Impost temporal de solidaritat de les Grans Fortunes (IGF):

L’IGF, complementari a l’impost sobre el patrimoni, continua vigent l’exercici 2023. Aquest impost, de caràcter directe i personal, grava el patrimoni net de les persones físiques amb una quantia superior a 3.000.000 euros. És important recordar que la meritació es produeix al tancament de cada any fiscal i que, per determinar la base imposable, s’han de verificar els requisits i les condicions establerts.

A més de les disposicions esmentades, és important tenir en compte les alertes i consideracions específiques en revisar les dades fiscals, des de la titularitat de rendes o propietats, deduccions autonòmiques, despeses deduïbles, etc.

Mereix prestar atenció a totes les dades, per evitar discrepàncies o ensurts futurs, i com a exemple, indiquem que l’Agència Tributària, cada cop té més informació respecte als contribuents i és per això que us informem d’algunes alertes que us poden aparèixer en la visualització de les dades fiscals, en aquest cas relatives a operacions amb monedes virtuals i rendiments obtinguts a l’estranger:

Exemple de textos d’advertiment a les dades fiscals:

Assumpte Cryptos:

“L’Agència Tributària disposa d’informació sobre les operacions amb monedes virtuals i/o saldos en monedes virtuals de l’any 2023. Aquestes operacions poden haver generat diferents tipus de rendes que s’hagin de declarar. SI es generen guanys i/o pèrdues patrimonials derivades de la transmissió o permuta hauran de ser declarades a l’apartat “Guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars” (casella 1800 i següents) de la declaració de l’impost “.

Assumpte rendes a l’estranger:

“En els anys anteriors, vostè va obtenir rendes procedents d’altres països. L’AEAT rep aquesta informació amb posterioritat a la finalització de la campanya de renda, per la qual cosa no la pot incloure en aquestes dades fiscals. Per aquest motiu us recordem que, en cas d’haver-les percebut aquest any, les ha d’incloure a la seva declaració, així com qualsevol altre tipus de renda per la qual hagi de tributar i no consti en les dades fiscals”.

Per tant, és fonamental revisar detingudament aquesta informació i assegurar-se d’incloure totes les operacions realitzades a l’estranger o amb Criptomonedes a la declaració de renda. Si tens dubtes o necessites assessorament sobre aquest tema, no dubtis a consultar-nos.

Per a millor assessorament i acompanyament en temes relacionats amb monedes virtuals (Criptomonedes), com ja vam fer a la campanya de l’any passat, vam derivar aquest estudi i fiscalitat, al despatx CL Cripto, conegut i destacat com el primer despatx especialista en fiscalitat i legalitat de Criptomonedes de/a Espanya.

Al nostre despatx, estem compromesos amb oferir-li el millor servei i assessorament durant la campanya de renda 2023. No dubti en contactar amb ÀBAC ASSESSORS per obtenir més informació o per concertar una cita on puguem analitzar conjuntament la seva situació fiscal i oferir-li el suport necessari procés.

Per tal de poder-vos oferir un millor servei, us preguem que prepareu el més aviat possible la documentació necessària per poder-la analitzar conjuntament.

Podeu posar-vos en contacte amb ÀBAC ASSESSORS per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.