Al BOE s'ha publicat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, que estableix les quanties que han de regir entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, i es procedeix al seu abonament amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2024. L'SMI passa dels 1.080 euros mensuals en 2023 a 1.134 euros mensuals en 2024 (en 14 pagues a l'any). Això suposa un augment anual de 15.120 euros (l'any 2023) a 15.876 euros.


L'informem que al BOE del dia 7 de febrer de 2024, s'ha aprovat Reial decret 145/2024 que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, que estableix les quanties que han de regir entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, i es procedeix al seu abonament, en conseqüència, amb efectes des de l'1 de gener de 2024.

Les noves quanties, que representen un increment del 5% respecte de les previstes en el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es va fixar l'SMI per a 2023, i els efectes del qual van ser prorrogats mitjançant l'article 84 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, queden fixades en:

  • 37,8 euros/dia o 1.134 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors.
  • 53,71 euros/jornada legal en l'activitat per als treballadors eventuals i per als temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies.
  • 8,87 euros/hora efectivament treballada per als empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern.

Així, l'SMI passa dels 1.080 euros mensuals en 2023 a 1.134 euros mensuals en 2024 (en 14 pagues a l'any). Això suposa un augment anual de 15.120 euros (l'any passat) a 15.876 euros (per enguany).

Les quanties per a l'SMI 2024 entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE i tindran efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, i es procedeix, en conseqüència, a l'abonament del salari mínim establert amb efectes des de l'1 de gener de 2024.

Complements salarials

Al salari mínim s'addicionaran, servint com a mòdul, si és el cas, i segons el que s'estableix en els convenis col·lectius i contractes de treball, els complements salarials a què es refereix l'article 26.3 de l'ET, així com l'import corresponent a l'increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

Compensació i absorció

Referent a la compensació i l'absorció no afecta l'estructura ni la quantia dels salaris professionals que s'haguessin percebut si aquests, en conjunt i en còmput anual, són superiors a l'SMI. Per a determinar aquesta comparació, se suma a l'SMI fixat per a enguany complements salarials, i el resultat no pot ser inferior a 15.876 euros anuals. Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos totals que els treballadors reben en còmput anual i jornada completa.

Gràfica de l'evolució del salari mínim interprofessional 2000-2024

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,