L’elecció entre començar com a empresari individual (mal anomenat autònom) o constituir una societat limitada és crucial per a l’èxit del teu negoci, ens submergim doncs al dilema que tots ens hem enfrontat en algun moment:

Hauries de ser el valent empresari individual que dirigeix el seu propi destí o explorar les possibilitats que ofereix la “imponent” Societat Limitada?


Abans d’abordar aquest tema tan interessant i actual, cal aclarir el significat diferent entre les paraules o els termes persona física i autònom, sempre dins de l’argot empresarial.

Quan ens referim a una persona (no un conjunt d’elles), que realitza un treball de forma habitual per obtenir-ne una remuneració, sense dependre de ningú, realitzant una activitat econòmica per compte propi, una activitat etiquetada com a empresarial, professional o artística, serà la que definirem a efectes fiscals com a persona física i/o empresari individual.

Quan ens referim a l’empresari individual a efectes de seguretat social, és quan ens referim al terme autònom, ja que aquest empresari individual estarà enquadrat al règim de la Seguretat Social del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

És a dir, el terme autònom defineix l’enquadrament al Règim de la Seguretat Social, si bé, els usos i costums han popularitzat el terme autònom com a sinònim (o en lloc de) empresari individual.

Un cop aclarida la diferència entre els diferents termes, ja estem preparats per respondre la pregunta que encapçala aquest article, i no farem servir el terme autònom, ja que després, quan ens referim a la societat limitada, també sortirà el terme autònom societari.

L’elecció entre començar com a empresari individual (mal anomenat autònom) o constituir una societat limitada és crucial per a l’èxit del teu negoci, ens submergim doncs al dilema que tots ens hem enfrontat en algun moment:

Hauries de ser el valent empresari individual que dirigeix el seu propi destí o explorar les possibilitats que ofereix la “imponent” Societat Limitada?

Aquesta elecció és complicada pel fet que no hi ha una fórmula màgica que determini quin tipus de forma jurídica és més adequada per a la teva empresa, sinó que aquesta elecció s’ha de dur a terme tenint en compte diversos factors personals, econòmics i comercials.

En aquest post exposarem les diferències clau entre totes dues opcions i intentarem ajudar-te a prendre la decisió més encertada, o com a mínim, que tinguis alguns conceptes clars.

Empresari Individual: Llibertat i simplicitat.

Ser Empresari Individual, ofereix llibertat total en la gestió i presa de decisions. Els costos inicials són baixos i els tràmits burocràtics són menys exigents respecte als tràmits propis d’una SL.

La constitució com a empresari individual pot ser una excel·lent opció per a professionals independents, freelance o petites emprenedories que valoren la simplicitat i no anticipen grans inversions.

Avantatges:

 • Llibertat de gestió del negoci; ets el capità del teu vaixell. Tens llibertat total per prendre decisions operatives i estratègiques sense dependre d’aprovacions externes.
 • Menys tràmits i menys costos inicials i del dia a dia; el procés d’establir-se com a empresari individual sol ser més senzill en termes de tràmits i requisits legals; això facilita l’inici ràpid de l’activitat comercial.
 • Flexibilitat en la presa de decisions; pots adaptar-te ràpidament a canvis al mercat, ajustar estratègies i modificar el teu enfocament sense passar per llargs processos burocràtics, i amb costos molt més reduïts.

Desavantatges:

 • Responsabilitat il·limitada sobre deutes; aquest és el principal desavantatge. En la responsabilitat il·limitada sobre deutes del negoci, el teu patrimoni personal (actual i futur) pot estar en risc en cas de dificultats financeres.
 • Hi ha un concepte (una figura) poc explicat (i menys recomanat) d’emprenedor de responsabilitat limitada, que desenvoluparem en una altra notícia diferent.
 • Limitada capacitat de finançament; la capacitat d’atreure inversions o accedir a crèdits sol ser menor, això dificulta obtenir finançament.
 • La càrrega fiscal de l’empresari individual (Emp Ind) depèn del nivell de rendiments o beneficis (no de la facturació), a més benefici més pagament d’impostos. L’explicació és que l’Emp Ind tributa a l’IRPF, i l’IRPF és un impost progressiu i pot assolir tipus del 47%.

Comparativament, una SL “estàndard” tributa al tipus fix del 25% a l’Impost sobre Societats. Per entendre la diferència de cost fiscal, hem de veure que un Emp Ind, fins a uns 43.500€ de rendiment (35.800 de Base Imposable), no arriba al tipus del 25%, i a partir d’aquesta xifra comença a pagar per sobre del 25 %

A primera vista, és temptador pensar només pagar el 25%.

 • Menys reconeixement comercial: Sovint, anar vestit d’empresari individual, penalitza la visió comercial del negoci, especialment per:
  • Aparença d’un negoci més petit o simple.
  • En cas de manteniment de relacions comercials internacionals, hi ha molts països que no reconeixen la figura de l’empresari individual.

Societat limitada: protecció i potencial de creixement.

La societat limitada (SL) proporciona una estructura més robusta i protegeix els socis de responsabilitats il·limitades. És ideal per a empreses que busquen atraure inversions, tenen plans de creixement o requereixen una estructura més complexa per operar.

La societat, com el seu nom indica, és la figura pensada i indicada per plantejar negocis de forma conjunta entre diverses persones, si bé, encara que sembli un cert contrasentit, es pot constituir una societat per a una única persona, l’anomenada Societat Limitada (o Anònima) Unipersonal (SLU)

Avantatges respecte a l’empresari individual:

 • Responsabilitat limitada dels socis; la SL proporciona una barrera que protegeix el patrimoni personal dels socis, d’aquesta manera, els deutes empresarials que puguin anar apareixent a la SL no afecten els seus béns personals.

Una manera d’entendre aquesta protecció és pensar que el soci només pot perdre el capital ja aportat per a la constitució o l’ampliació de la SL, però NO més que aquest.

A l’efecte de contextualitzar la responsabilitat REAL de la persona del soci, s’ha d’entendre que hi pot haver un altre tipus de responsabilitat diferent de la del soci, que seria la responsabilitat de la figura de l’avalador i la responsabilitat de la figura de l’administrador de la SL .

 • Major capacitat de finançament: Habitualment, les SL atrauen amb més facilitat els inversors i gràcies a una estructura empresarial més robusta, són més accessibles a obtenir crèdits bancaris més substancials.
 • Distribució eficient dels beneficis:
 1. La SL és la figura pensada per permetre una distribució eficient dels beneficis entre els diferents socis.
 2. La SL permet separar la part del benefici que tributarà el soci al seu irpf (nòmina), de la part del benefici que només tributarà a la societat (impost sobre societats).

Desavantatges respecte de l’empresari individual:

 • Complexitat administrativa i comptable; La gestió del dia a dia implica processos i costos administratius més complexos. Com a exemple, la comptabilitat adaptada al Codi de Comerç
 • Requisits legals més estrictes; estan subjectes a regulacions més estrictes. Les decisions importants han de passar per procediments formals i fins i tot requerir l’aprovació dels altres socis. Qualsevol canvi o modificació una mica substancial requereix passar per notària i inscripció registral.
 • Inversió inicial com a cost de constitució més elevats; a diferència de l’empresari individual, els costos de constitució siguin pel sistema clàssic o pel sistema CIRCE són més elevats. I igualment, els costos de desmantellament (liquidació/dissolució), són força més elevats que els propis de la constitució.

I ens hem oblidat del terme autònom?

No ens hem oblidat, simplement hem d’explicar (o recordar) que el concepte autònom és un concepte a efectes de règim de cotització a la Seguretat Social, i hem d’explicar també que, des del passat dia 1 de gener de 2023, és de aplicació el nou sistema de cotització per ingressos reals.

Per simplificar direm que tenim 2 tipus d’autònoms:

a) L’autònom que és un Emp Individual: El que al nostre despatx anomenem “pota negra”.

b) L’autònom societari: la persona que, en una SL, en reuneix les condicions de control, i NO té una relació de alienitat amb la SL. Dit d’una altra manera, és la “seva” Societat Limitada.

Aquesta explicació és per entendre que un Emp Ind és un autònom, però quan es converteix en una SL, normalment també continua com a autònom, mentre mantingui el concepte del “control” de la societat, i podem afirmar que és LA SEVA societat.

I paguen una quota d’autònoms diferent? NO, paguen la quota resultant del sistema de càlcul segons ingressos (rendiment) reals, peròooooo…., només dels ingressos reals de l’autònom, no els ingressos totals de la Societat Limitada.

Anàlisi de rendibilitat. Què hem de tenir en compte?

Pel que fa als costos inicials, si busques minimitzar aquests costos, la millor opció és constituir-te com a persona física, i si convé, amb el temps i quan sigui el moment més adequat, et pots convertir o transformar en societat limitada.

El pas d’Emp Ind a SL es pot fer d’una forma ràpida (baixa de l’un i alta de l’altre) i potser amb alguns inconvenients, o fer-ho bé, fent un inventari de l’activitat de l’Emp Ind i aportar-lo a la constitució de la nova SL .

En canvi, per a aquells emprenedors que requereixen una important inversió ja d’inici, la constitució d’una SL d’inici podria ser més adequada.

Considera la càrrega fiscal per a cada opció. La SL aparenta que pot oferir avantatges fiscals en certes circumstàncies (rendiments més elevats de 43.500€), mentre que l’Emp Ind segurament és el més adequat per a negocis que comencen o es plantegen com una forma d’autoocupació amb un nivell d’ingressos reduït.

Finalment, pel que fa a la rendibilitat a curt o llarg termini, avalua els teus objectius. Com hem comentat, la SL seria més adequada si busques créixer i atreure inversions, mentre que ser Emp Ind és ideal si valores la simplicitat i agilitat en la presa de decisions.

En última instància, com sempre, les dues opcions tenen els seus avantatges i inconvenients.

La clau és comprendre els teus objectius comercials i treballar en conjunt amb professionals que t’ajudaran a prendre la millor decisió per a l’èxit del teu negoci.

Normalment el sentit comú és un bon aliat en la presa de decisions, i per ajudar-te, a Àbac Assessors SL, t’oferim un assessorament professional, àgil i personalitzat.

Passeu a l’acció, us acompanyem en el vostre camí d’emprenedor a empresari.