Si la seva empresa és de reduïda dimensió, té dret a gaudir d’interessants incentius fiscals en l’impost sobre societats. Li recordem quins requisits ha de complir per a això.


A l’hora d’iniciar un projecte empresarial o bé fer la declaració de l’impost sobre societats d’aquelles empreses que ja estan en funcionament, és interessant que el contribuent estigui ben informat respecte dels incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió (pimes).

Per poder beneficiar-se d’aquests incentius fiscals serà de gran ajut declarar-se com a empresa de dimensió reduïda. Però, quins requisits ha de complir per a això?

Què és una empresa de reduïda dimensió?

Perquè la seva empresa tingui la consideració de pime (és a dir, de reduïda dimensió) i pugui fruir dels incentius fiscals previstos en l’impost sobre societats (llibertat d’amortització, amortització doble, reserva d’anivellament, etc.), cal que, entre altres requisits, l’import net del volum de negocis (INVN) (o la del seu grup si hi pertany) hagi estat inferior a deu milions d’euros en l’exercici anterior, dit d’altre manera, per l’amplia majoria d’empreses del nostre entorn.

Per calcular el volum de negocis:

 • Computi les vendes de béns o serveis habituals en l’activitat -sense incloure l’IVA- i afegeixi les subvencions vinculades directament al preu d’aquests béns o serveis.
 • Resti les devolucions de vendes, així com els ràpels i els descomptes atorgats.

Atenció.

El requisit principal, és que l’empresa tingui activitat empresarial i no tingui la consideració de patrimonial

Elevació a l’any

En el cas d’entitats de nova creació, l’INVN es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupi efectivament l’activitat.

Si el període impositiu immediat anterior hagués tingut una durada inferior a l’any o si l’activitat s’hagués fet durant un termini també inferior, l’import net del volum de negocis s’elevarà a l’any.

Operacions no habituals

En determinar el volum de negocis, no haurà de computar les vendes d’immobilitzats utilitzats en l’activitat, ni les subvencions per fer inversions, ni els ingressos financers (tret que la seva empresa es dediqui a prestar serveis financers).

Regla dels tres anys

D’altra banda, recordi que, encara que en un exercici el volum de negocis de la seva empresa superi els deu milions (i deixi de ser de reduïda dimensió en l’exercici següent), és possible que encara pugui continuar gaudint dels incentius aplicables a les pimes durant tres anys més. En concret, això succeirà quan hagi complert els requisits per a ser pime en l’exercici en el qual superi aquest volum de negocis i en els dos anteriors.

Atenció. Si l’entitat forma part d’un grup d’empreses podrà aplicar el règim d’ERD si l’INVN conjunt és inferior als 10.000.000 €. Per a aquest còmput no es tenen en compte les operacions realitzades entre entitats del grup, és a dir, del volum d’operacions de cada una de les empreses del grup, s’han de restar les operacions creuades amb altres empreses del grup.

Exemple:

L’entitat «A» té un volum de negocis en els períodes impositius 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 de 5, 5, 9, 9 i 11 milions d’euros respectivament En quins exercicis pot aplicar el règim especial d’empresa de reduïda dimensió?

 • En 2015 pot aplicar el règim especial perquè en 2014 l’import net del volum de negoci va ser inferior a 10 milions d’euros.
 • En 2016 pot aplicar el règim especial perquè en 2015 l’import net del volum de negoci va ser inferior a 10 milions d’euros.
 • En 2017 pot aplicar el règim especial perquè en 2016 l’import net del volum de negoci va ser inferior a 10 milions d’euros.
 • En 2018 pot aplicar el règim especial perquè en 2017 l’import net del volum de negoci va ser inferior a 10 milions d’euros.
 • En 2019, 2020 i 2021: també pot aplicar el règim especial en aquests períodes. Encara que en el període 2018 l’entitat tingui un import net del volum de negocis superior als 10 milions d’euros, en aquest període 2018 i en els dos anteriors (2016 i 2017) va complir amb la condició per a ser considerada empresa de reduïda dimensió, per la qual cosa, en 2019, 2020 i 2021 podrà aplicar el règim especial, amb independència del volum de negoci del període anterior.

Atenció. Si en 2021 l’INVN va superar els 10.000.000 €, podrà continuar aplicant aquest règim especial durant 2022, 2023 i 2024 sempre que, en 2021, 2020 i 2019 també li fossin aplicables els incentius fiscals d’empreses de reduïda dimensió (ERD).

Quins són els incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió?

Els incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió, que s’apliquen tant en l’IRPF com en l’impost sobre societats, vigents per al període impositiu 2021 són els següents:

 • Llibertat d’amortització per a inversions en immobilitzat material i inversions immobiliàries generadores d’ocupació. La quantia de la inversió que pot gaudir d’aquesta llibertat d’amortització és de 120.000€ per cada persona d’increment.
 • Amortització accelerada per a béns de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i intangibles sense manteniment d’ocupació.
 • Reserva d’anivellament. Un incentiu fiscal que permet reduir en un 10% la base imposable del ISS.
 • Deducció de la pèrdua per deterioració de crèdits calculada de manera forfaitària. En concret, dotar com a morós, el 1% del total del saldo del compte de clients.
 • Increment de la deducció per la recuperació del cost de béns adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer,  amb el límit de multiplicar x 3 el coeficient de l’element. Pel càlcul d’aquest incentiu s’han de fer números, si bé, l’experiència ens demostra que la majoria d’inversions fetes en Leasing, es podran amortitzar segons el ritme o durada del mateix Leasing, com a exemple:
  • Si comprem una màquina amb coeficient del 12% que equival a 8,33 anys, i ho podem multiplicar x 3, ens queda un coeficient del 36%, que equival a 2,77 anys.
  • Si tenim un Leasing a 3 anys, podem aplicar la despesa fiscal segons el ritme del Leasing ja que 3 anys és més temps que els 2,77 anys de límit.

Com hem vist, aquests incentius, son especialment interessants per a empreses que facin inversions, i ho son menys, per a empreses en les que les seves amortitzacions son menys elevades.

Es poden posar en contacte amb ÀBAC ASSESSORS per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,