Àbac Assessors som un PAE privat certificat pel CIRCE, que oferim preus especials per altes d’autònoms i constitució de societats. Com a PAE ens encarreguem de facilitar la creació de noves empreses, proporcionant així l’inici de noves activitats i el seu desenvolupament.

Prestem els nostres serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament jurídic fiscal, laboral, comptable i financer, més tot el suport i acompanyament en la idea de negoci o empresa. Consulta el nostre post Assessorament gratuït en la tria de la forma jurídica.


OFERTA per a nous clients d’Àbac Assessors i/o HUB Terrassa per:

Alta d’autònoms i constitució de societats mitjançant el sistema de tramitació telemàtica utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE) del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas)

   1. Alta Autònom (Hisenda i Seguretat Social):
    • Per l’emprenedor que ja disposa de DNI electrònic activat o amb signatura digital operativa (FNMT, Firma Professional, etc): HONORARIS de 0,00€
    • Per l’emprenedor que NO disposa de DNI electrònic activat ni signatura digital operativa (inclou cost signatura): HONORARIS de 55,00€ 
    • Capitalització atur: HONORARIS de 300,00 €

   2. Alta/Constitució S.L BÀSICA (estatuts tipus RD 421/2015 sistema CIRCE) i SENSE TREBALLADORS
    Possible constitució en 48/72h.
HONORARIS Constitució Societat (assessorament i gestió) 0,00 €
HONORARIS Hisenda i Seguretat Social:
    • Alta empresa a hisenda
    • Alta (o canvi) administrador a Seguretat Social (RETA societari)
    • Signatura Digital empresa
300,00 €
Despeses de 3ers:
    • Notari (constitució i acta titularitat real)
    • Registre, Borme, Registre denominacions
    • Signatura digital
    • (iva inclòs)
350,00 €
TOTAL 650,00 €

 

NOTA:

   • Tots els nous clients d’ÀBAC ASSESSORS i/o HUB TERRASSA que contractin els serveis de gestoria fiscal i comptable, tindran accés al portal del client i disposaran del programa de facturació per PIMES i autònoms.
   • Aquesta oferta NO inclou cap tràmit o gestió d’àmbit laboral o alta de treballadors a la Seguretat Social que, en tot cas, seria motiu de pressupost independent.
   • Les despeses de tercers poden variar i dependrà del nombre d’escriptures o documents a signar davant de notari. (Ex: escriptura de constitució, acta titularitat real, poders mercantils, etc.).
   • Aquesta oferta NO inclou l’assessorament ni la confecció de:
    o Pla d’Empresa
    o Pactes de Socis
    o Estatuts socials a mida (SL no bàsica)
    o Es pot pressupostar a banda gaudint de condicions econòmicament avantatjoses.
   • Tots els honoraris expressats en el present document no inclouen l’IVA, el qual s’incorporarà segons el tipus vigent en cada moment.