La Direcció General de Tributs ha resolt una consulta on tracta diverses qüestions (epígraf IAE, IVA, obligació de facturar i IRPF) de la professió d’influencer.


El volem informar d’una consulta vinculant (V0773-22), de l’11 d’abril de 2022, emesa per la Direcció General de Tributs (DGT) que resol diferents qüestions relatives a la fiscalitat dels influencers.

En concret, la consulta es refereix al tractament fiscal aplicable a una persona física que duu a terme l’activitat d’influencer. Els serveis que presta són la publicació de vídeos i fotografies realitzades per ella mateixa en una plataforma en línia.

La consulta es refereix a la determinació de l’epígraf aplicable a l’impost sobre activitats econòmiques, d’ara endavant IAE, el tractament en l’impost sobre el valor afegit dels serveis prestats, d’ara endavant IVA i, l’obligació del pagador (entitat resident al Regne Unit) de practicar retencions sobre la retribució satisfeta.

L’epígraf a consignar en la declaració censal d’alta (epígraf de l’IAE)

Abans de començar, cal aclarir que la consulta contesta a un cas concret que parla d’uns serveis prestats a una empresa/entitat resident al Regne Unit, així doncs, s’ha d’interpretar la resposta segons les argumentacions del concepte LOCALITZACIÓ, per tant quan els serveis es prestin a una empresa/entitat resident a Espanya o a la UE, s’hauran d’aplicar les normes pròpies per aquests territoris.

Respecte a l’IAE, la consulta manifesta que, com que no existeix un epígraf que enquadri l’activitat en si mateixa, en aplicació del que disposa la normativa a aquest efecte, s’ha de classificar en aquella activitat que s’assembli més al servei prestat, i només perquè quedi clar, el fet que l’activitat d’influencer NO estigui recollida als epígrafs del IAE, no vol dir que NO s’ha de donar d’alta d’activitat econòmica a la AEAT.

La consulta esmentada estableix que l’epígraf a consignar dependrà, entre altres qüestions, de si entre els rendiments que obté l’influencer n’hi ha alguns de derivats de la realització de publicitat. En aquest cas, s’hauran de donar d’alta en dos epígrafs, mentre que si només realitza la creació de contingut digital, sense publicitat, l’epígraf a consignar serà el que correspongui amb l’activitat que efectivament es realitzi.

A tall d’exemple, en el cas consultat la influencer enfocava la seva activitat en la realització de fotografies i vídeos per a les seves xarxes socials amb el que Tributs conclou que:

«Traslladant l’anterior al cas objecte de consulta, i segons les dades aportades, la consultant, per les activitats efectuades, consistents en la realització de fotografies i vídeos per a la seva posterior publicació en la plataforma, amb la finalitat d’obtenir ingressos de la plataforma a través de les subscripcions mensuals dels clients al seu contingut o bé a través de la realització de fotografies i vídeos de contingut personalitzat dins de la mateixa plataforma, haurà de donar-se d’alta en les següents rúbriques de les Tarifes:

– En l’epígraf 961.1 “Producció de pel·lícules cinematogràfiques (fins i tot vídeos)” de la secció primera de les Tarifes, que faculta per a la venda, reproducció i lloguer de les pel·lícules produïdes (fins i tot vídeos), comprenent qualsevol activitat relacionada amb la producció.

– En l’epígraf 973.1 “Serveis fotogràfics” de la secció primera de les Tarifes, que comprèn segons la seva nota adjunta “la producció de retrats fotogràfics, i la producció de fotografies comercials, els serveis de fotografia tècnica, els serveis de revelatge, impressió i ampliació de fotografies, així com els serveis combinats de vídeo i fotografia”».

La categorització del serveis epígrafs empresarials, pot semblar un aspecte menor, si bé, quan parlem de la distinció entre els serveis professionals o empresarials, SI que agafa una especial rellevància, a efectes de retencions i altres consideracions d’empreses amb activitat empresarial respecte a les d’activitat professional. 

IVA i l’obligació d’expedir factura pels influencers

En relació amb el tractament de l’IVA entén la DGT que, en aplicació de la regla de localització dels serveis, en la mesura en què es presta el servei de publicitat a una entitat situada al Regne Unit, ha de facturar els seus serveis sense IVA perquè es considera una activitat no subjecta a l’impost espanyol. Estaríem davant de, la mal anomenada, exportació de serveis (no és exportació perquè la exportació només és per a mercaderies i no serveis).

No obstant l’anterior, no hem d’oblidar la regla de localització especial establerta en la Llei de l’impost sobre el valor afegit que es refereix als serveis prestats a entitats situades en territoris tercers (en el cas concret el Regne Unit), que determina com a criteri de localització el basat en la utilització o explotació efectiva dels serveis.

Així, la mateixa consulta limita el criteri abans establert a l’anàlisi -cas per cas- dels serveis prestats per la influencer fora de la comunitat i el seu ús i explotació efectiva en el territori d’aplicació de l’impost.

En aquest cas, entenem que caldria determinar si part d’aquests serveis prestats a la empresa del Regne Unit, són aplicables al territori nacional (per exemple, determinant les quotes dels socis residents a Espanya d’aquesta plataforma que segueixen a la influencer en aquest territori). En aquest supòsit, entenem que part dels serveis a facturar haurien d’estar sotmesos a IVA espanyol.

I el que és evident, és que si el servei es presta per a una empresa resident a Espanya, els serveis estarien sotmesos a IVA espanyol, i si la empresa és resident a la UE, estaríem davant d’una prestació de serveis intracomunitaris a declarar en el Model 349.

És molt habitual que els influencers no emetin factures pels serveis que presten. Això és així perquè cal recordar que l’emissió de la factura es pot fer, sempre que així s’acordi amb caràcter previ, per qualsevol persona implicada o no en l’operació, sense perjudici que hagi de complir tots els requisits formals necessaris per a la consideració com a documents justificatius de l’operació.

En particular, sol passar que els grans operadors emeten automàticament les factures per estalviar-se l’infinit treball que suposaria la correcta recepció de totes les factures de tots els usuaris que obtinguin rendiments dels seus llocs webs, apps, etc. Estem parlant de les anomenades autofactures emeses pels mateixos receptors dels serveis, no obstant, el normal seria la emissió de les factures pel propi influencer.

Tributs resol aquesta qüestió de la manera següent:

«1. L’obligació a què es refereix l’article 2 podrà ser complerta materialment pels destinataris de les operacions o per tercers. En qualsevol d’aquests casos, l’empresari o professional o subjecte passiu obligat a l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions que s’estableixen en aquest títol.

2. Perquè l’obligació a què es refereix l’article 2 pugui ser complerta materialment pel destinatari de les operacions, s’hauran de complir els següents requisits:

a) Hi haurà d’haver un acord entre l’empresari o professional que faci les operacions i els seus destinataris, pel qual el primer autoritzi al segon l’expedició de les factures corresponents a aquestes operacions. Aquest acord s’haurà de subscriure amb caràcter previ a la realització de les operacions i s’hi hauran d’especificar aquelles a què es refereixi.

b) Cada factura així expedida haurà de ser objecte d’un procediment d’acceptació per part de l’empresari o professional que hagi fet l’operació. Aquest procediment s’ajustarà al que determinin les parts.

c) El destinatari de les operacions que procedeixi a l’expedició de les factures haurà de remetre una còpia a l’empresari o professional que les va dur a terme.

d) Aquestes factures seran expedides en nom i per compte de l’empresari o professional que hagi fet les operacions que s’hi documenten.

(…)

D’acord amb l’exposat, la societat del Regne Unit a la qual presti els seus serveis la consultant podrà acordar-hi el compliment material de l’obligació d’expedir les seves factures per part d’aquella, amb independència dels mitjans emprats, sigui en paper o per mitjans electrònics, i sempre que es compleixin els requisits assenyalats en la Llei 37/1992 i el Reglament de facturació, prèviament reproduïts».

La retenció en l’IRPF de l’influencer

Aquesta qüestió sí que es mostra certament controvertida. No obstant això, hi ha una diferenciació clara a l’hora de practicar retenció, per l’IRPF espanyol, en les factures i és, precisament, el concepte de territorialitat.

No es pot obligar a una empresa estrangera que no opera en territori espanyol a través de cap establiment permanent a aplicar una retenció per un impost nacional del qual no participa de cap manera. I així ho resol el centre directiu de manera clara:

«En el cas plantejat, com que el pagador dels rendiments (plataforma resident al Regne Unit que no opera a Espanya amb establiment permanent ni executa activitat econòmica en territori espanyol sense establiment permanent) no es troba entre els obligats a retenir a compte de l’impost, no naixerà l’obligació de practicar retenció a compte de l’IRPF sobre aquests».

En definitiva, respecte a l’obligació de retenir per part de l’entitat situada al Regne Unit, la consulta conclou que en la mesura en què l’entitat situada en aquest territori no opera a Espanya mitjançant establiment permanent ni executa activitat econòmica sense establiment permanent, no existeix obligació de practicar retenció sobre els rendiments satisfets.

Ara bé, i si l’empresa estigués domiciliada a Espanya? Doncs aparentment, amb la mateixa argumentació anterior, semblaria que SI hauria obligació de retenir, oi? Doncs la opinió del nostre despatx és que NO, ja que com s’ha dit al principi, l’activitat que desenvolupa l’influencer, és una activitat de la secció primera de les Tarifes del IAE, per tant, és una activitat empresarial, i les activitats empresarials NO apliquen IRPF en les seves factures, només apliquen IRPF a les seves factures, les activitats professionals.

Així doncs, l’influencer, ha de declarar el seu IRPF de la seva activitat mitjançant la declaració dels pagaments fraccionats de caràcter trimestral, amb el Model 130/131,. Independentment que facturi a una empresa Espanyola o no.

Es poden posar en contacte amb ÀBAC ASSESSORS per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,