Fa uns dies, amb el RD 504/2022 de 27 de juny, s’adoptava un nou sistema de cotització pels autònoms, ara, amb el RDL 13/2022 de 26 de juliol, s’aprova l’aplicació d’aquest nou sistema de cotització d’autònoms, que pretén acostar-se a un sistema de cotització segons els ingressos reals, i comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032.

En una primera fase de 2023 a 2025, s’aplicarà amb 15 trams de quotes que aniran, per a les bases mínimes, des dels 230€ la més baixa, fins als 500€ la més alta. i variaran progressivament a la baixa i a l’alça, fins a l’any 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors autònoms, és a dir, segons el BENEFICI pels autònoms normals (els pata negra que dic jo), i l’import de la NÒMINA pels autònoms societaris.

La norma aprovada contempla també altres punts d’interès per als autònoms.


L’informem que el Consell de Ministres del passat dimarts 26 de juliol ha aprovat el Reial decret llei en el qual s’estableix el nou sistema de cotització d’autònoms (RETA) per ingressos reals, que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i que es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets (BENEFICI – NO facturació) dels treballadors per compte propi.

L’objectiu de la reforma és equiparar prestacions entre el règim general i el RETA. De mitjana, la pensió actual en els autònoms és un 43% inferior a les del sistema general, amb uns 600 euros de diferència.

No obstant això, aquesta reforma no sols aborda la taula de cotitzacions, ja que la norma que s’ha aprovat contempla altres punts d’interès per als autònoms, com veurem a continuació.

Feta la introducció, com queden les quotes d’autònoms?

S’han creat un total de 15 trams, 3 a la taula reduïda, i 12 a la taula general.

La taula reduïda és pels ingressos de 670€ mensuals (8.040 anuals), fins als 1.166€ mensuals (14.000 anuals: SMI)

La proposta fixa per a 2023 una quota mínima de 230 euros al mes, per als autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros nets, al 2024 la quota baixarà a 225 euros i es reduirà a 200 euros en 2025.

Per situar-nos, mirem que avui al 2022, la quota mínima és de 293,94 euros, que és la quota corresponent a la base mínima de 960,60€.

La taula general va dels 1.166 mensuals (14.000 anuals), fins als 6.000 mensuals (72.000 anuals).

La proposta fixa per a 2023 una quota mínima de 500 euros al mes, per als autònoms amb rendiments de 6.000€, al 2024 la quota pujarà a 530€, i tornarà a pujar a 590€ al 2025.

Com es veu, progressivament aniran baixant les quotes per les persones amb menys ingressos, i aniran pujant les quotes per les persones amb més ingressos.

De terme mig, tots aquells autònoms que tinguin un nivell d’ingressos de 1.700 mensuals (20.400 anuals), amb la reforma, passaran a pagar més.

I els autònoms societaris? En genèric, el ja parlat per la resta d’autònoms, que pagaran segons el tram dels seus ingressos, amb la particularitat que es modifica la seva base mínima que avui fa pagar una quota mínima de 377,85€ mensuals, i amb la reforma, la seva quota mínima serà de només 306€.

Per no estendre’ns amb dades de tots els trams, disposeu de la taula publicada a la pàgina de la revista de la Seguretat Social, amb les equivalències entre rendiment net, bases mínima i quota a pagar https://revista.seg-social.es/-/20220726-cmin-auyt%C3%B3nomos

Altres novetats, que no son poques:

Les quotes d’autònoms passen a tenir dos estats, el provisional i el definitiu:

Les quotes que anirem pagant durant l’exercici, tindran consideració de provisionals, i estaran sotmeses a regularització contra els ingressos reals del propi exercici, que es declaren a l’any següent. SI s’ha cotitzat de més, la TGSS tindrà 4 mesos per reintegrar l’excedent de cotització, i si s’ha cotitzat de menys, l’autònom tindrà 2 mesos per pagar els “endarreriments” sense interessos ni recàrrecs.

Paper fiscalitzador de l’Agència Tributària. La regularització corresponent a cada exercici econòmic es durà a terme l’any següent i es realitzarà en funció de les dades comunicades tant per l’Agència Tributària, com per les Administracions forals.

El paper principal de Hisenda serà determinant a l’hora de conèixer i aplicar les diferents deduccions a què el treballador autònom té dret a l’hora de fixar els seus ingressos nets sobre els quals s’aplicarà la cotització en taules, que ja hem vist que es regularitzaran a l’any següent.

I si es produeix una segona revisió perquè la AEAT revisa i modifica els rendiments de l’autònom mitjançant un procediment de revisió o inspecció? Doncs sembla que està previst que si el rendiment revisat és inferior, la TGSS haurà de tornar el diners cobrats de més, i si el rendiment és superior NO està previst que s’hagi de pagar cap tipus de diferència.

Fins a sis canvis de trams. Com ja vam anunciar a una noticia anterior, s’amplia el nombre de vegades que els autònoms poden modificar la seva base de cotització. A partir d’ara se’ls permetrà fins a sis canvis en comptes de quatre. L’objectiu és ajustar la cotització a la seva previsió de rendiment de l’any, ja que pot variar en funció de l’activitat que s’exerceixi, fet que dota al nou sistema de més flexibilitat. Segons es recull a la norma, sempre que se sol·liciti a la Tresoreria General de la Seguretat Social, podran fer aquest canvi amb efectes del primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener de l’any següent, no obstant, com ja hem vist aquest nou sistema, serà objecte de regularització a l’any següent.

Deduccions generals de l’autònom. La informació d’Hisenda també serà crucial a l’hora de creuar dades amb la Seguretat Social en matèria de deduccions. A més de les que es recullen en la corresponent normativa, el model acordat la setmana passada en contempla dues de noves. La nova norma que es posarà en funcionament a partir del pròxim 1 de gener de 2023 estableix una deducció per despeses genèriques del 7% per a aquells treballadors autònoms individuals, mentre que aquesta mateixa deducció es redueix al 3% per als casos de treballadors per compte propi societaris.

És a dir, passarem del concepte de Rendiment Net de caràcter fiscal, al concepte del Rendiment Net de caràcter laboral, que no serà el mateix, ja que el laboral parteix del fiscal, eliminant les pròpies quotes d’autònoms i afegint un 7% (o 3% segons els casos) de despeses no justificables. I us preguntareu què passa quan el 7% és inferior al propi import de la quota d’autònoms ? Doncs ….

Desapareix el topall de cotitzacions per a més grans de quaranta-set anys. A partir de 2023, el topall de cotitzacions per als treballadors més grans de quaranta-set anys desapareix. Aquesta limitació deixa de tenir sentit, ja que amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba en el tram correcte de cotització. Anteriorment, aquestes cotitzacions més elevades s’utilitzaven de manera voluntària per a elevar la quantia de la pensió de jubilació en els anys previs a arribar a la prestació de jubilació.

Quota reduïda: 80 euros. Com a concepte, seria l’equivalent a l’actual Tarifa Plana: L’inici d’activitat com a treballador per compte propi, SEMPRE tindrà un ajut en forma de quota reduïda.

Els primers 12 mesos de cotització, la nova norma contempla una quota de 80 euros mensuals.

Aquesta durada es pot ampliar per un altre any (de data a data i no any natural), si l’autònom preveu que tindrà ingressos inferiors a l’SMI durant el segon any d’activitat, i compte que, si el segon any està a cavall de 2 exercicis fiscals, els ingressos inferiors al SMI, ho hauran de ser pels 2 exercicis, i traduït: quines ganes d’embolicar la troca !!!!

Si que queda clar, i no hi ha dubte, que la quota reduïda també s’aplica pels autònoms societaris, no així, pels autònoms familiars i/o col·laboradors.

Desgravació del 10% del pla de pensions. Una altra novetat que es contempla per als autònoms és la desgravació d’un 10% de les aportacions al pla de pensions en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Reforç prioritari de la tramitació electrònica. Si, és clar, si l’autònom s’ha de comunicar cada 5 minuts amb la TGSS, el telèfon mòbil es convertirà en la principal eina de gestió de l’autònom. Es podran realitzar altes, baixes, elecció de tram i quota, així com accedir a les dades i expedient de l’autònom i fins i tot procedir a la realització de simulacions per conèixer, de manera més precisa possible la quota que haurà de pagar en funció dels ingressos abans de procedir a la realització d’una alta. No cantem victòria, s’haurà de veure el procediment …, i al final, l’any següent: REGULARITZACIÓ

Cessament d’activitat parcial. També hi ha novetats al respecte, no obstant, prefereixo rellegir-ho per entendre-ho millor. Sembla que NO serà impossible ni incompatible amb continuar l’activitat, …., ja anirem informant quan ho tinguem una mica més estudiat.

Alta Obligatòria al RETA independentment del volum d’ingressos: Aquest és un dels aspectes que tradicionalment son més controvertits alhora de decidir si SÍ o si NO procedir amb l’alta al RETA, al marge de les llegendes urbanes que parlen del ingressos inferiors al SMI, la nova redacció de l’art 308 Cotització i recaptació diu: …/… A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial se tendrán en cuenta la totalidad de los rendinientos netos obtenidos por los referidos trabajadores, ….., por sus distintas actividades profesionales o económicas, AUNQUE EL DESEMPEÑO DE ALGUNAS DE ELLAS NO DETERMINE SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..

I JO DIC, A BUEN ENTENDEDOR …

I el RDL acaba amb un canvi fiscal, s’ha eliminat de la norma del IRPF la petita opció que hi havia per la NO obligació de la presentació de la renda a aquells autònoms amb rendiments inferiors a 1.000 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,