Ara, al mes de novembre, presentació del Nou model 232, declaració informativa d’operacions vinculades i operacions amb paradisos fiscals.

Aquest any 2017, ha nascut la obligació de la declaració específica i separada de les anomenades operacions vinculades, amb la presentació del model 232.

Fins ara, la declaració d’aquestes operacions, es feia dins el model 200 de l’impost sobre societats.

Què és una operació vinculada?

Com a concepte general, les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que es duen a terme entre:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions (no s’ha de confondre les retribucions com a Administrador amb les operacions per prestació de serveis o de treball personal)
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament, en, almenys el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Termini de la presentació:

Així com el termini per la presentació del model 200 continua invariable en el 25 de juliol de cada any, el termini per la presentació del model 232, serà, com estableix l’ordre HFP/816/2017, quatre mesos més tard, entre el 1 i el 30 de novembre.

S’informarà sobre:

 • Les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 € anuals, d’acord amb el valor de mercat. Com a conjunt d’operacions s’ha d’entendre la suma de totes les operacions durant l’any (venda de mercaderies, lloguers, prestació de serveis, transmissió de valors, transmissió de immobles, etc.)
 • Las operacions específiques realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import, de cada un d’aquest tipus d’operacions, superi els 100.000 € anuals. Es consideren operacions específiques aquelles a las que no els hi és d’aplicació la documentació simplificada, enumerades als articles 18.3 llei IS i 16.5 Reglament IS, en concret:
  • Les realitzades amb contribuents del IRPF, en el desenvolupament d’una activitat econòmica en estimació objectiva (MÒDULS)
  • Les transmissions de negocis.
  • Les transmissions de valors o participacions representatius de Fons Propis (accions i participacions)
  • Les operacions de transmissió de immobles
  • Les operacions sobre actius intangibles.
 • Com a novetat a partir d’aquesta declaració, també s’hauran de declarar aquelles operacions del mateix tipus i que a la vegada, utilitzen al mateix tipus de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions durant l’exercici, sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, amb independència de l’import de la contraprestació de les operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada.

Ex: Una operació per valor de 48.000,00 anuals (Ex: lloguer de 4.000,00 x 12 mesos) a una societat que factura 80.000,00 € any, S’HA DE DECLARAR.

No s’han de declarar:

 • Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal.
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les AIE i les UTE. Tanmateix, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d’UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al règim de l’article 22 LIS.
 • Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors. 

Si que s’haurà de presentar el Model 232 en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles:

Les que apliquin la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en què el contribuent apliqui l’esmentada reducció prevista en l’article 23 LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Si que s’haurà de presentar el Model 232 amb situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals:

Estan obligats a presentar el model si han efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals o que, a la data de tancament del període impositiu, posseeixin valors relacionats amb els citats paradisos o territoris, independentment del seu import.

Està prohibit realitzar operacions amb paradisos fiscals? NO està prohibit, simplement s’han de declarar.

Cal recordar:

Independentment de la obligació de la declaració, cal recordar la obligació de disposar de la documentació que acompanya a les operacions vinculades, l’anomenat dossier documental, ja que les sancions, tot i que s’han reduït,  continuen sent molt importants:

Si no es disposa de la documentació:

 • 1.000,00 € per cada dada
 • 10.000,00 € per cada conjunt de dades

amb el límit (el menor dels dos):

 • 10% del valor conjunt de les operacions
 • 1% de la xifra de negoci

Si et cal informació al respecte de la obligació de la presentació del model 232, o informació al respecte de les obligacions de la confecció del dossier documental i dels diferents criteris de valoració, contacta’ns !

#DormTranquil #EstemPerTu per #AcompanyarTe